Чогулсак өңчөй кыргыз өтө шокпуз,

Көкүрөк көктү тиреп көнүл токпуз.

Көптүрүп оозубузду сүйлөй келсек,

Көп элди байкелеткен көк жал топпуз.

Көөдөнү түктүүлөргө туш келгенде,

Көбүбүз үйдө баатыр, жоодо жокбуз.

 

Канчага азуулуга жем болосуң?

Качан сен айбаттууга тең болосуң?

Кайраты кас душманды жалтандырган,

Каадалуу качан Кыргыз эл болосуң?

Калкым деп кан жөткүргөн балдарыңа

Кашайгыр качан арка бел болосуң?!

*************************************

“Шагым сынды”

Чыгыштан чыгаандыгы ашып-ташкан,

Чыйырсыз татаал өмүр жолун баскан.

Эл көрдүм бизден эптүү,бизден эстүү,

Илимде ийне менен кудук казган.

 

Батыштан бизден арбын,бизден балбан,

Бабасы сазга таштан тамдар салган.

Эл көрдүм ырысы мол,ынтымактуу,

Эрки бек эч бир жоодон жалтанбаган.

 

Кылымды кылымдарга жалгаштырып,

Кыйырын кирдетпеген чаң бастырып.

Кыйын эл жашайт экен түштүк жакта,

Кыр-кырда кылыч-найза алмаштырып.

 

Кыдырып кыйла сапар чыгып келдим,

Кыйла журт кыраандыгын угуп келдим.

Кыргыздан кор эл таппай жер бетинен,

Кыйналып кыйын шагым сынып келдим.

 

Көп жерден көз жашымды төгүп келдим,

Көңүлүм карангылап чөгүп келдим.

Менден кор эркек таппай эч бир элден,

Мезгилсиз денем сууп өлүп келдим.

*************************************

“Айлыма”

Кир төккөн айлыма чанда келем,

Киндиктеш агайынды чанда көрөм.

Адашып мен силердин араңардан,

Алыста жашап калсам кантмек элем?

 

Келгенде, кээде боз ат минип келем,

Кээде ыйлап, кээде жыргап күлүп келем.

Кээде жөө, кээде эшекчен, кээ мезгилде,

Бозоруп боорум менен жылып келем.

 

Келатып сураганым-тилегеним,

Кешиги кемибестен жүрөбү элим?

Болсо экен аман-эсен малы-жаны,

Чырпыгы чыгымдалбай ирегенин.

 

Иттери карс-карс үрүп чыгышса экен,

Балдары оюн-күлкү курушса экен.

Чалдары чайга тоюп сакал жанып,

Айлыма айбат болуп турушса экен.

 

Уздардын кыркылбастан узун чачы,

Убайга малынбастан улан башы.

Айланып-үйрүлүшүп чыгышса экен,

Акпастан апалардын ачуу жашы.

 

Ар кимдин аман болуп үй-бүлөсү,

Аз ыйлап арбыныраак күлгүлөчү.

Доо кетсе элдигиңе-жердигиңе,

Дооронбек кыйналаарын билгилечи.

Акыры араңарга кошулганча,

Агайын аман-эсен жүргүлөчү…

*************************************

“Арман”

Ааламдын агын-когун иргей албай,

Ата-Журт ыргактарын түрдөй албай.

Боз улан тилектерим бүчүр байлап,

Бозоруп кала берди  бүрдөй албай.

 

Кыялдын кызыл атын темине албай,

Кыйырга ак таң болуп төгүлө албай.

Кер мурут энсөөлөрүм тамчы сыгып,

Кейиште кете берди төгүлө албай.

 

Алкынып аламанга чабыла албай,

Булкунуп бууркандап агыла албай.

Өнөрүм өксүп калды,өксүп калды,

Өмүргө чырак болуп жагыла албай.

 

Басыгым баштагыдан чаңы азайып,

Баратат үмүттөрдүн таңы азайып.

Кабагым-кашым дебей кете аламын,

Калса эгер тирүүлүктүн шамы азайып.

Кайгырам жалгыз гана калаарына,

Калкымдын бир кыргызга саны азайып.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.