1980-жылы Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарык  дүйнөгө келип, Чоң – Арык айлында чоңойгон. 1996- Коргол орто мектебин аяктап ошол эле жылы Б.Бейшеналиева атындагы азыркы Кыргыз мамлекеттик искусство университетинин театр жана кино факультетинин актёрдук бөлүмүнө тапшырган.

Алгачкы эмгек жолу Чүй облустук Шаршен Термечиков атындагы куудулдар театрында актриса болуп иштөөдөн башталган.

2003- жылы Бишкекте өткөн «Арт – Ордо» эл аралык фестивалында Б. Жакиевтин «Жүрөлүчү жүрөк оорутпай » чыгармасындагы күлкүчү кемпирдин ролу үчүн Б.Кыдыкеев атындагы сыйлыкка татыган.

«Сүйүү көктөмдү » китебинин автору, «Коргоол» китебинин түзүүчүсү.

Учурда өлкөдөгү ММКнын биринде журналист.

АКЫН САЙРА БАТЫРКУЛОВАНЫН ӨМҮР ЖОЛУ ЖАНА ЫР САПТАРЫ.

Баягы мен…

Салам ! Жакшы жүрөсүзбү жай гана?

Баягы сиз… баягы үй, жар, бала ?

Баягыдай турган чыгаар өзгөрбөй,

Сиз жашаган шарапаттуу чоң калаа?

 

Сурап барын, козгоп эски жараны,

Кат жазыпсыз … удургутуп санааны.

Ооба , жакшы – дегим келди а бирок,

Дей албадым…баягы мен баягы.

 

Ооба ошол , ошол бойдон көөдөнүм,

Токтой элек түстүү түштү көргөнүм.

Жанылбадым , жаңырбадым жаз болуп,

Жаңырса да жашыл , кызыл көйнөгүм.

 

Таарынычты унут кылбас шар эле,

Баягы мен баягымын дагы эле.

Кайра баштан жүк артынды жүрөгүм

Айыкканда жаратымдан жаңы эле

 

Эки дүйнө.

Бир дүйнөмдө тоо уратчу жанардай,

Бир дүйнөмдө көңүл, көөдөн агарбай.

Кээде бүтүн, кээде экиге бөлүнүп,

Өмүр сүрөм эки бөлөк адамдай.

 

Бири токтоо , бири толкун жиреген,

Бири сүйүү, бири тынчтык тилеген.

Бириге албас эки дүйнө, бир мезгил,

Бирине күз , бирине жаз түнөгөн.

 

Бири мокок , чөгүп, кейип кайгырып,

Өтүмү жок, бар дүйнөдөн айбыгып.

Ак жибектен көйнөк кийип а бири,

Сезим менен жашайт кышты жай кылып.

 

Бири күлүп макул болсо бүгүнгө,

Нөшөрлөгөн жамгыр төгөт биринде.

Бир дүйнөмдү кеп кылышып көпчүлүк,

Бирин эч ким билбес аттиң, тирүүмдө.

 

Жазбы, күзбү?, Өлчөм канча ким билет,

Жашап бүтсө жалп деп өчөөр өмүр от.

Жандар билбес жарык дүйнөм бир күнү,

Өзүм менен кабырыма көмүлөт.

 

Июнь.

Көчө. Бульвар. Калаа сулуу… карасаң,

Мен да гүлдүү көйнөгүмө жарашам.

Ак чардактай кайкып учкан денизде,

Алып учуп жерге тийбей баратам.

 

Бүгүн дүйнө кооз , сулуу карасаң…

Мен да ушул кең дүйнөгө жарашам.

Күн жүрөктүү бир адамдын деминен,

Гүл жыттанып, булут кечип баратам.

Жан билбейт.

Жан билбейт менден башка, сизге деген,

Бир сезим тамыр жайып көктөгөнүн.

Кээ күнү барыңызды бакыт көрүп,

Кээ күнү өзүңүздү жектегеним.

 

Жан билбейт менден башка, сездирбедим,

Толкунун терең каткан деңиз сымал .

Билиги бир тутанчуу айрылышты,

Шоокумда шыбырашчуу эгиз кыял.

 

Жан билбейт менден башка, жалгыз өзүм,

Көмүскө күйүт күтүп , өкчөлгөнүм.

Кээ күнү өзөнүмө батпай толкуп,

Кээ күнү өзөгүмдөн бөксөргөнүм.

 

Жан билбейт менден башка , эч ким билбейт.

Сизди ойлоп жаздыгыма жатаарымды.

Түшүмдө жетелешип жылдыз терип,

Таң менен кыялдарга батаарымды.

 

Жан билбейт, анан сиз да билбейсиз да…

Мендеги бир сезимди үлбүрөгөн.

Батырып бир ааламды жүрөгүмө,

Билбейсиз… а мен болсо сизди сүйөм.

 

Жанмын го …тирүүмүн да…темирминби?

Чегимден ашып балким төгүлдүмбү?

Аптаптуу жай эңсеген кыял менен

Мээнетсиз мээримиңе жеңилдимби?

 

Жалының жалган беле… ынадымбы?

Сен менин эрким кандай, сынадыңбы?

Жанчылам , жаным ооруйт, козголо албай,

Сезимдин сепилинен куладымбы?

 

Чагылып карегиме күмүш жебе,

Огундай орбитанын күйүп дене.

Толкугам так ошондой талкаландым…

Мунарам куруп алган бийик беле?

АКЫН САЙРА БАТЫРКУЛОВАНЫН ӨМҮР ЖОЛУ ЖАНА ЫР САПТАРЫ.

ОШ ШААРЫМ

Кербен өтүп жибек шайы жүктөгөн,

Калаа кылып байыркылар түптөгөн.

Гүл жыттанып берекеси төгүлгөн,

Гаухар шаарым сен тарыхсын бүтпөгөн.

 

Сулайман тоо нечен доор карыттың,

Урпактарга улуу мурас тарыхың.

Көп улуттуу, көркү сулуу Ош пирим,

Эзелтеден берекенин шаарысың.

 

Кылым туруп кыйрабаган коргону,

Көрктүү калаа улуу жибек жолдогу.

Байыркы Ош чыгыш батыш тааныган,

Уюткулуу көп өнөрдүн борбору.

 

Куттуу калаа бугун жаштык шаңысын,

Кучагыңа батырасын баарысын.

Ак буурадай арзуу берген далайга,

Бакыт мн махабаттын шаарысын!

 

Улутунуп күлбөй калдым назданып,

Ууктурган узун сөздөн жазганып.

Учук издеп… убарамын өмүрдөн

Убай тартып жалгыздыкты жазданып.

 

Унут кылып башкаларга барымды,

Өчүргөндө өзөктөгү жалынды.

Сезимдерге кулпуланган эшигим,

Куугум талаш беймаалда кагылды.

 

Жолоочубу? жай сураган- таңданып,

Жарыгы алсыз түрүүлүктөн үн салып.

Жайдак талаа , жалгыз жолдо адашкан,

Кимсин ?-десем, Сүйүүмүн дейт жалбарып…

 

Ачылгандай айыбы сыртта үн менен,

Безгек басып дирилдеди бүт денем.

Түнөк берүү түгөнүү да… аттиң ай…

Баарын күткөм бирок сүйүү күтпөгөм.

 

Канттим эми … тар бөлмөгө сыйбадым,

Ташка урунуп булагындай жылганын.

Буулуктурган ызаларга муунуп,

Бут алдымдан булут көчүп ыйладым.

 

Сулууланып айдан ажар талашып,

Жылдыз болуп мандайыңа жарашып.

Баягыдай бажырайып тосот деп,

Бүгүн мага келдин бекер адашып.

 

Мезгил башка …доораныңды сүрө албайм…

Мурдагыдай азабына түтө албайм.

Мен башкамын ,сен да өзгөрүп башкасың,

Кечир мени… кечир сени күтө албайм.

22.06.2015.

АКЫН САЙРА БАТЫРКУЛОВАНЫН ӨМҮР ЖОЛУ ЖАНА ЫР САПТАРЫ.

Шамал….

Ойлор менен алп урушуп жарышкан,

Жалгыз элем ,шамал улуп алыстан.

Көз ирмемде баарын көккө сапырды,

Каарданып каптап келип капыстан.

 

Бак дарактар турса дагы калтырап,

Долуланып шамал улам аркырап.

Жанын кыйнап ташка тоого урунду,

Бөксөрбөгөн бир ызасы барчылап.

 

Улуп уншуп , арман айтты , ким билет ,

Катуулаган сайын улам күркүрөп.

Кечээ таңда көзу ачылган бечара,

Кулап жатты гүлдөр сулап үлбүрөк .

 

Ызаланып жоготкондой жарыгын,

Издегендир балким өрөөн,жайыгын.

Билбейм, балким батыралбай көөдөнгө,

Айтып келди айсыз түнгө айыбын.

 

Уюулгуду … баарын бойго топтоду,

Шамал улуп кимди мынча жоктоду.

Буркан- шаркан түшүп ыйлап далайга,

Чарчагандай анан көптө токтоду.

 

Тыншап үйдө , тынчы кеткен шамалды,

Тар бөлмөдө өзгөртө албай абалды.

Тизгин узуп кетким келди мен дагы ,

Түшүнчүдөй шамал гана чамамды …

 

Шамал менен мендеги бир окшоштук,

Ызабызды көптө аран токтотук.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.